De Koude Oorlog

wil het gaan houden over de chalodnaja vojna of THE COLD WAR, de Koude Oorlog dus.

Ik heb mijn spreekbeurt onderverdeeld in 7 punten:
• Ontstaan van de Koude Oorlog
• De Berlijnse muur
• Het oosten tegen het westen
• Wapens
• Machtsblokken
• Het einde van de Koude Oorlog
• Na de Koude Oorlog

Ontstaan van de Koude Oorlog

In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Eindelijk was het vrede. Maar al gauw begon een nieuwe oorlog: de Koude Oorlog. Die was ontstaan omdat de Russen raketten op Cuba wilden zetten. Omdat de Amerikanen dat niet wilden, hadden ze de schepen met raketten in beslag genomen. Daarom is eigenlijk de Koude Oorlog ontstaan. In de Koude Oorlog stonden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie als vijanden tegenover elkaar. Groetsjev was leider over de Russen tijdens de Koude Oorlog, en John F. Kennedy was de leider van de VS. Om hun eigen positie te versterken, zochten zij bondgenoten. Ook produceerden zij enorm veel wapens. Gelukkig hebben deze twee landen nooit rechtstreeks tegen elkaar gevochten. Wel was er voortdurend de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. In 1989 kwam er met de val van de Berlijnse muur en hervormingen in de Sovjet-Unie ook een einde aan de Koude Oorlog.

Berlijnse muur


De muur werd opgericht op 13 augustus 1961 door de Russen, en ook door hen bewaakt. De Russen verplichten ook Oost-Duitsers om de muur te bewaken Aanleiding tot de bouw van de muur waren de vele Duitsers die na de oorlog Oost-Duitsland gingen verlaten via de grens in Berlijn, om in het welvarender wordende West-Duitsland een nieuw bestaan op te bouwen. De Sovjet Unie probeerde Berlijn in te lijven en isoleerde de stad door verkeer van en naar Berlijn vanuit het westen te blokkeren.
Toen de muur er nog maar net was, was de muur nog lang niet perfect. Er zaten nog veel gaten en zwakke plekken, die snel door vindingrijke Oost-Berlijners werden gevonden. Er werden in de loop der jaren vaak pogingen gedaan om over de muur te klimmen, te vliegen, en er onderdoor te graven, waarbij naar schatting 76 mensen werden doodgeschoten door grenswachters. Mensen verzonnen allerlei mogelijkheden om erdoor te komen. Bijvoorbeeld kisten onder auto’s en onzichtbare verbergruimtes in auto’s. Zo reed er bijvoorbeeld een Oost-Berlijner met een shovel dwars door de muur heen, en ook werden er tunnels onder de muur doorgegraven.

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. Voordat de officiële sloop begon, gingen veel mensen alvast met mokers en beitels naar de muur toe. Ze wilden de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn zoveel mogelijk zelf met de grond gelijkmaken. De beelden hiervan gingen de hele wereld over. Pink Floyd gaf een concert bij de muur. Miljoenen mensen zagen op de televisie hoe Checkpoint Charlie, de beroemde controlepost tussen het oostelijke en westelijke stadsdeel, werd weggetakeld. De mensen waren buiten zinnen. Niet alleen in Berlijn, maar in grote delen van de wereld.

Het was dan ook niet zomaar een muur die omver ging. De Berlijnse muur werd in 1961 gebouwd en stond van toen af symbool voor een scheiding die heel wat verder voerde dan alleen die tussen Oost- en West-Berlijn. Oost-Berlijn behoorde tot de Sovjet-Unie, West-Berlijn werd bestuurd door de Amerikanen. De muur was het zichtbare bewijs van de grote verdeeldheid tussen het Oosten en het Westen, uiteengegroeid door een verschil in ideologie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Westen voor de democratie was, en het Oosten dachten dat iedereen gelijk hoorde te zijn.
Oost tegen West
Het Oosten was communistisch. De communisten wilden een maatschappij zonder rangen en standen. Geld en goederen moesten gelijk verdeeld worden onder de mensen. Maar meestal was er geen plaats meer voor meningen die afweken van wat de communisten wilden. De communisten waren dan de enige politieke partij in een land. Het Oosten waren de Sovjet-Unie en verschillende Oost-Europese landen, maar ook communistische gebieden in de rest van de wereld, zoals China.
Het Westen was democratisch. In een democratie, zoals bijvoorbeeld Nederland, is er plaats voor verschillende politieke partijen. De mensen mogen stemmen. Iedereen heeft recht op een eigen mening en een eigen keuze. Het Westen bestond voornamelijk uit de Verenigde Staten en West-Europa.

Niemand kon zomaar de grens tussen Oost- en West-Europa oversteken. De scheiding werd symbolisch het 'ijzeren gordijn' genoemd. De mensen uit het Oosten moesten van de communisten aan hun eigen kant van het ijzeren gordijn blijven. Het verdwijnen van het 'ijzeren gordijn' betekende voor veel mensen tegelijk het einde van de Koude Oorlog.
Wapens

De naam zegt het al, de Koude Oorlog was geen conflict waarin de landen elkaar met wapens aanvielen. De twee grote tegenstanders, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, probeerden elkaar te overtreffen in soorten en aantallen wapens (de wapenwedloop). Ze wilden elkaar bang maken en hoopten op die manier een echte oorlog te voorkomen. De kernwapens waren allesvernietigend en konden vanaf grote afstand afgevuurd worden. Wie de eerste bom zou werpen, kon verwachten dat zijn tegenstander dat niet op zich zou laten zitten. Veel mensen waren bang dat het einde van de wereld wel eens heel dichtbij kon zijn.

Machtsblokken
Een kenmerk van de Koude Oorlog was het vormen van machtsblokken. Zo richtten de West-Europese landen, Canada en de Verenigde Staten in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op. De Oostbloklanden (bijv. Polen, Bulgarije, Tschjecië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen) en de Sovjet-Unie vormden vanaf 1955 het Warschaupact. De NAVO moest het gevaar van het communisme; het 'rode gevaar' afschrikken. Het Warschaupact verdedigde zich tegen het kapitalisme.
Nederland werd ook lid van de NAVO en hoorde het land tot de oprichters van de latere West-Europese Unie, een militair bondgenootschap van enkele landen in West-Europa. De vrees voor het 'rode gevaar' was in Nederland duidelijk aanwezig.
Het einde van de Koude Oorlog.

Omstreeks 1990 eindigde de Koude Oorlog door veranderingen in Rusland.
Rusland was wel een internationale supermacht, maar in het binnenland ging het niet goed. In de jaren tachtig was in Russische winkels steeds minder te koop, dus stonden er vaak lange rijen mensen te wachten op een kleine voorraad eten.
Nadat Sovjetleider Michail Gorbatsjow in 1985 aan de macht kwam, verbeterde de relatie tussen Rusland en het Westen. Eind jaren tachtig vonden er regelmatig ontmoetingen plaats tussen Gorbatsjow en de Amerikaanse president Ronald Reagan. De bevolking in de communistische Oostblok landen kwam steeds meer in opstand tegen alle problemen, waardoor de Russische dictatuur en het communisme ineen stortte.

Na de Koude Oorlog


De toestand tijdens de Koude Oorlog was niet ideaal, maar ook weer niet schrikwekkend. Beide machtsblokken wisten wie de vijand was en waar hij vandaan kon komen. Na de val van de muur veranderde alles. De Oostbloklanden stonden niet langer onder toezicht van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie zelf viel uiteen. De wereld zag er na 1989 heel anders uit dan ervoor.

De Koude Oorlog was dus geen oorlog waarbij er gevochten werd, alleen gedreigd. De VS en de Sovjet Unie stonden daarbij als vijanden tegenover elkaar. De oorlog was geëindigd doordat de Russische bevolking in opstand was gekomen, zodat de dictatuur instortte, en zo de oorlog afliep.